THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC

Dinh Cong Nguyen

[ACS] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426.

[APA7] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[APA6] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[APA5] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC.

[ABNT] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1] THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[BibTeX] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[Chicago] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[CSE] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. doi:10.51453/2354-1431/2020/426

[Havard] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[IEEE] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“ THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/426.

[MLA] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn MLA:

THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. doi:10.51453/2354-1431/2020/426.

[MLA7] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“ THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426

[Vancouver] Trích dẫn " THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG  ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/426