THẢO LUẬN VỀ CÁC TOÁN TỬ DỰA TRÊN LoG ĐỂ PHÁT HIỆN VĂN BẢN THEO THỜI GIAN THỰC

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 47-56 - 2020

Tóm tắt

Trong bài báo này trình bày các phương pháp phát hiện văn bản thời gian thực trong hình ảnh dựa trên máy ảnh, tập trung đặc biệt vào toán tử Laplacian of Gaussian (LoG). Các phương pháp này được thảo luận với sự tập trung cụ thể vào các khía cạnh của tính phức tạp và tính mạnh mẽ. Một số kết quả minh họa và các thí nghiệm cơ bản được đưa ra để mô tả đặc điểm của các phương pháp. Hơn nữa, bài báo cũng cung cấp nhận xét về những cải tiến của các phương pháp đối với vấn đề phát hiện văn bản.

Từ khóa

#Text detection #LoG operator #stroke model #almost-Gaussian.

Tài liệu tham khảo