Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong


[ACS] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Ứng Dụng Tiêu Chuẩn Phân Loại Mức Độ COVID-19 Của Bộ Y Tế Năm 2022 Trong Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52.

[APA7] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[APA6] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[APA5] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[BibTeX] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[Chicago] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[CSE] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. doi:10.56535/jmpm.v47i6.52

[Havard] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[IEEE] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong”, doi: 10.56535/jmpm.v47i6.52.

[MLA] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Ứng Dụng Tiêu Chuẩn Phân Loại Mức Độ COVID-19 Của Bộ Y Tế Năm 2022 Trong Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong. doi:10.56535/jmpm.v47i6.52.

[MLA7] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Ứng Dụng Tiêu Chuẩn Phân Loại Mức Độ COVID-19 Của Bộ Y Tế Năm 2022 Trong Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52

[Vancouver] Trích dẫn "Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.52