Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì


[ACS] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng và Một Số Chỉ Số Siêu Âm Doppler Tim ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Týp 2 Có Thừa Cân Hoặc Béo Phì. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51.

[APA7] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[APA6] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[APA5] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[BibTeX] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[Chicago] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[CSE] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. doi:10.56535/jmpm.v47i6.51

[Havard] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[IEEE] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì”, doi: 10.56535/jmpm.v47i6.51.

[MLA] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng và Một Số Chỉ Số Siêu Âm Doppler Tim ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Týp 2 Có Thừa Cân Hoặc Béo Phì. doi:10.56535/jmpm.v47i6.51.

[MLA7] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng và Một Số Chỉ Số Siêu Âm Doppler Tim ở Bệnh Nhân Đái Tháo Đường Týp 2 Có Thừa Cân Hoặc Béo Phì.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51

[Vancouver] Trích dẫn "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.51