ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN

Đỗ Lan Hương, Quản Thành Nam, Nguyễn Phi Long, Cát Thị Quỳnh Anh

[ACS] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100.

[APA7] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[APA6] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[APA5] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN.

[ABNT] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[BibTeX] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[Chicago] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[CSE] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. doi:10.56535/jmpm.v47i8.100

[Havard] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[IEEE] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN”, doi: 10.56535/jmpm.v47i8.100.

[MLA] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn MLA:

ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. doi:10.56535/jmpm.v47i8.100.

[MLA7] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100

[Vancouver] Trích dẫn "ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.100