CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO

Đặng Phúc Đức, Đỗ Đức Thuần

[ACS] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257.

[APA7] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[APA6] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[APA5] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO.

[ABNT] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1] CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[BibTeX] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[Chicago] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[CSE] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. doi:10.56535/jmpm.v48i2.257

[Havard] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[IEEE] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“ CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO”, doi: 10.56535/jmpm.v48i2.257.

[MLA] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn MLA:

CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. doi:10.56535/jmpm.v48i2.257.

[MLA7] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“ CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257

[Vancouver] Trích dẫn " CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.257