CÁC BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ CHẢY MÁU NÃO

Đỗ Đức Thuần1, Đặng Phúc Đức1

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh gánh nặng về tài chính và sức khỏe ở nhóm bệnh nhân (BN) đột quỵ chảy máu não (ĐQCMN) có và không có biến chứng. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 147 BN ĐQCMN điều trị nội trú tại Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn từ tháng 01 - 10/2021. Các BN ĐQCMN điều trị nội trú được chia 2 nhóm: Có biến chứng (nhóm 1) và không biến chứng (nhóm 2). So sánh kết cục ra viện, chi phí và thời gian điều trị ở 2 nhóm. Kết quả: Tỷ lệ mắc ít nhất 1 biến chứng là 24,5%. Thời gian nằm viện trung bình của các BN ĐQCMN không mắc biến chứng là 9,2 ngày. Thời gian này tăng lên có ý nghĩa ở nhóm có biến chứng, p < 0,05. Chi phí điều trị nội trú cao hơn có ý nghĩa ở nhóm BN có biến chứng (120,4 triệu đồng ở nhóm có ≥ 3 biến chứng) so với nhóm không có biến chứng (27,9 triệu đồng), p < 0,05. Kết luận: Sự xuất hiện các biến chứng làm gia tăng gánh nặng tài chính và sức khỏe cho BN ĐQCMN. Cần tối ưu chiến lược dự phòng, điều trị các biến chứng cho BN ĐQCMN ngay từ giai đoạn điều trị nội trú.

Từ khóa

#Đột quỵ chảy máu não #Biến chứng #Gánh nặng đột quỵ

Tài liệu tham khảo

Kim, B.-R., et al. (2017). Risk factors and functional impact of medical complications in stroke. Annals of Rehabilitation Medicine; 41(5): 753-760. Sidhartha, J.M., et al., (2015). Risk factors for medical complications of acute hemorrhagic stroke. Journal of Acute Disease; 4(3): 222-225. Nguyễn Văn Chương (2017). Đại cương đột quỵ não, trong Giáo trình Thần kinh học (Giáo trình giảng dạy sau đại học). Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Hà Nội: 3-41. Network-NHSN, N.H.S. (2020). CDC/NHSN surveillance definitions for specific types of infections., NHSN. Lea, R.A., (1993). World development report 1993:‘Investing in Health’. Organization, W.H. (1946). Constitution of the world health organization, signed on 22 July 1946 in New York City. International Organization; 1(1): 225-239. Association, A.H. (2015). Complications After Stroke., American Heart Association. Bovim, M.R., et al. (2016). Complications in the first week after stroke: A 10-year comparison. BMC Neurology; 16(1): 133-133. Bùi Thế Cường và Trương Sĩ Ánh (2020). Giai tầng xã hội dựa trên thu nhập ở Việt Nam, 1998-2018. Tạp chí Xã hội học; 2(150): 20-30. Koennecke, H.-C., et al., (2011). Factors influencing in-hospital mortality and morbidity in patients treated on a stroke unit. Neurology; 77(10): 965-972.