Jcq v là gì? Các công bố khoa học về Jcq v

JCQ là viết tắt của "Joint Council for Qualifications" trong tiếng Anh. Đây là một tổ chức Anh Quốc được thành lập bởi các Ủy ban Kỳ thi Trung học (Hệ thống ALevels và GCSEs) và họ là người quản lý và quy định các kỳ thi này.
JCQ (Joint Council for Qualifications) là một tổ chức chủ chốt tại Anh Quốc, được thành lập bởi các Ủy ban Kỳ thi Trung học, bao gồm Tổ chức Trường học và Kỳ thi (Ofqual), Cơ quan Phòng chống Gian lận (JCQAC), Cơ quan Kiểm tra Tiếng Anh cho Trẻ em (ETS), và Tổ chức Trung tâm (JCQ).

JCQ có các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc quản lý và quy định các kỳ thi trung học tại Anh Quốc. Cụ thể, JCQ chịu trách nhiệm đảm bảo tính công bằng, đáng tin cậy và chất lượng của kỳ thi qua việc yêu cầu và hướng dẫn các trường học và quản lý các quy trình và quy tắc liên quan đến kỳ thi.

JCQ là tổ chức đồng thời cũng chịu trách nhiệm phê phán và quyết định về các vụ việc vi phạm liên quan đến kỳ thi và chống lại các hành vi gian lận trong quá trình thi. Họ có quyền xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và đưa ra các biện pháp kỷ luật tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

Ngoài ra, JCQ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hành và quản lý giấy chứng nhận kỳ thi, đảm bảo tính chính xác và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các học sinh và trường học trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến chứng chỉ và kết quả kỳ thi.

Tóm lại, JCQ có vai trò quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo tính công bằng, đáng tin cậy và chất lượng của các kỳ thi trung học tại Anh Quốc.
JCQ (Joint Council for Qualifications) là một tổ chức tương tác giữa các Ủy ban Kỳ thi Trung học tại Anh Quốc. Nhiệm vụ của JCQ là quản lý, phối hợp và đảm bảo tính công bằng và độ tin cậy của các kỳ thi trung học, bao gồm cả kỳ thi GCSE (General Certificate of Secondary Education) và kỳ thi A-levels.

Thành lập vào năm 1993, JCQ có sự tham gia của các Ủy ban chủ trì điều hành các kỳ thi trung học, bao gồm: Tổ chức Trường học và Kỳ thi (Ofqual), Cơ quan Phòng chống Gian lận (JCQAC), Cơ quan Kiểm tra Tiếng Anh cho Trẻ em (ETS), và Tổ chức Trung tâm (JCQ). Các thành viên trong JCQ chịu trách nhiệm đại diện cho lĩnh vực riêng của mình và cùng nhau đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của các kỳ thi.

JCQ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy chuẩn và quy trình để đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy trong quá trình tổ chức và chấm thi kỳ thi trung học. Họ thúc đẩy sự tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ các Ủy ban chủ trì để bảo đảm rằng các trường học và giáo viên thực hiện kỳ thi một cách đồng nhất và theo quy tắc.

Ngoài ra, JCQ cũng quản lý việc phát hành và xử lý các giấy chứng nhận kỳ thi, bao gồm chứng chỉ và bảng điểm. Họ cung cấp hướng dẫn về cách yêu cầu, cung cấp và quản lý các tài liệu liên quan đến kỳ thi.

JCQ cũng chịu trách nhiệm giám sát vàphê chuẩn các quy trình quản lý kỳ thi của các trường học và xử lý các vụ việc vi phạm trong quá trình thi. Họ thực hiện các cuộc kiểm tra không báo trước và kiểm tra ngẫu nhiên tại các trường học để đảm bảo tuân thủ quy định và chất lượng của kỳ thi.

Tổ chức này cũng chịu trách nhiệm đưa ra các hướng dẫn và chính sách liên quan đến phát hiện và xử lý các hành vi gian lận trong kỳ thi. Họ cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho các trường học và giáo viên về cách phòng ngừa gian lận và xử lý các trường hợp vi phạm một cách công bằng và hợp lý.

Tóm lại, JCQ chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo tính công bằng, đáng tin cậy và chất lượng của các kỳ thi trung học tại Anh Quốc thông qua việc xây dựng quy trình, hướng dẫn và giám sát các hoạt động liên quan đến kỳ thi.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "jcq v":

High-efficiency flame-retardant epoxy resin using phosphoraphenanthrene/thiazole-based co-curing agent
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry - Tập 148 - Trang 10115-10124 - 2023
Lan Li, Xiwei Li, Shengbing Wan, Zheng Liu, Yafen Zhang, Qinghong Kong, Junhao Zhang
To alleviate the fire hazard of epoxy resin (EP), an efficient flame retardant (ADM) containing phosphophenanthrene and thiazole groups is synthesized and used as co-curing agent for 4,4′-diaminodiphenyl methane to prepare EP/ADM composites. EP/4 mass% ADM composites with phosphorus content of only 0.25 mass% reach UL-94 V-0 rating and the limiting oxygen index value is high to 35.8%. The results reveal that the peak heat release rate, total smoke production, and total heat release of EP/4 mass% ADM composites are reduced by 24%, 14.4% and 16.7%, respectively, in comparison with those of pure EP. The improvement in flame retardancy is mainly attributed to the decomposition of DOPO which produces HPO• and PO• to capture the reactive radicals in the gaseous phase. The thiazole group releases hindered amine groups and inactive gas with a dilution effect in the gaseous phase thus further enhancing the effect of the phosphophenanthrene group. Besides, ADM helps to increase the glass transition temperature (Tg) of EP/ADM composites, which is 176 °C for EP/4 mass% ADM composites, which is higher than the value (172 °C) of EP.
Adrenalin uptake by rat brain synaptosomes: Effect of psychotropic drugs
Bulletin of Experimental Biology and Medicine - Tập 112 - Trang 1126-1130 - 1991
N. I. Maisov, T. D. Baimanov, Yu. V. Burov
Isoelectric focusing, effect of reducing agents and inhibitors: partial characterization of proteases extracted from Bromelia karatas
Applied Biological Chemistry - Tập 61 - Trang 459-467 - 2018
María de Lourdes García-Magaña, Julián González-Borrayo, Efigenia Montalvo-González, Enrique Rudiño-Piñera, Sonia G. Sáyago-Ayerdi, Jesús Aarón Salazar-Leyva
The aim of this research is the partial characterization of proteases extracted from B. karatas; the isolation and purification of proteases from B. karatas fruits were achieved using precipitation, separation by size exclusion chromatography and anion-exchange chromatography; molecular mass (MM) was determined, and the effect of inhibitors, reducing agents and heat on enzyme activity was analyzed. These proteases were compared with proteases from Bromelia pinguin (B. pinguin) and evaluated under similar conditions. The isolation procedure was adequate; only a few protein bands are present in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Furthermore, zymogram analysis showed protein bands with enzyme activity. Inhibitors, reducing agents and heat were unable to inactivate the proteases extracted from B. karatas and B. pinguin. The semi-purified extracts are a set of proteases with a MM of 66 kDa, but different isoelectric points (3.5–6.5 for B. karatas and 5–9 for B. pinguin), which are found in quaternary structures with proteolytic activity. When denatured, they segment into fragments of approximately 20 and 10 kDa. The data indicate that these plants could be used as sources of proteases since they present good proteolytic activity (21.93 UT for proteases from B. karatas and 43.58 UT for proteases from B. pinguin) and that B. Karatas has potential applications comparable to B. pinguin in the food and health industries.
Association of rheumatoid arthritis disease activity, severity with electrocardiographic findings, and carotid artery atherosclerosis
Egyptian Rheumatology and Rehabilitation - Tập 46 Số 1 - Trang 11-20 - 2019
Abd El-Monem, Samia M., Ali, Ahmed Y., Hashaad, Nashwa I., Bendary, Ahmed M., Abd El-Aziz, Hend A.F.
The aim was to detect specific ECG changes in rheumatoid arthritis (RA) patients as well as to study atherosclerotic changes of the carotid arteries as an indicator of cardiovascular system risk factors and to correlate findings with disease activity and severity parameters to elucidate possible associations between these variables. This study included 30 RA patients, 30 age-matched and sex-matched systemic lupus erythematosus patients and 30 age-matched and sex-matched healthy volunteers as control groups. The patients were subjected to clinical examination, assessment of disease activity score-28 (DAS28), functional disability Health Assessment Questionnaire, and laboratory and radiological assessments. ECG and measurement of the carotid intima media thickness (CIMT) by carotid ultrasound scan was also done. Ten (33.3%) RA patients had ECG abnormalities, with ST or T-wave abnormality being the most common abnormality present. RA patients had the highest frequencies of ECG abnormalities. Most ECG changes occurred in RA patients using steroids (90%). ST or T-wave abnormality in RA occurred more in patients with a higher swollen joint count, higher DAS28, and a higher patients’ global health assessment. RA patients had the highest mean. The mean CIMT was significantly higher in RA patients with ECG abnormalities. There were significant positive correlations of average CIMT with DAS28, Health Assessment Questionnaire, and Simple Erosion Narrowing Score. There were significant positive correlations of mean CIMT with the level of triglycerides, cholesterol, high-density lipoprotein, erythrocyte sedimentation rate, and a highly significant correlation between mean CIMT and C-reactive protein. CIMT at a cut-off point of 0.75 mm can predict ECG abnormalities with high sensitivity and specificity. ECG changes were present in 33.3% of RA patients. Increased CIMT was observed in RA patients and correlated well with disease activity and severity parameters.
Stress in physical education teachers in Qatar
Social Psychology of Education - Tập 10 - Trang 55-75 - 2007
Ahmad Al-Mohannadi, Susan Capel
Stress is an area of interest among researchers and practitioners in many fields – including teaching. Much of the research on causes of stress for teachers has focused on teachers in general; only a few studies have focused on physical education teachers. Although there have been a few studies of causes of stress for physical education teachers in the Middle East, no studies have been conducted on physical education teachers in Qatar. Thus, the purpose of this study was to identify causes of stress for physical education teachers in Qatar at the beginning and end of the school year as well as any changes over the course of the year. A second purpose was to try to explain any differences in causes of stress according to: gender, nationality, type of school, and amount of experience. Results showed that there were different causes of stress for different groups of teachers which could be related to different backgrounds and experiences and different roles and responsibilities in society as a result of different cultural and social expectations and environmental factors.
Ondansetron/paclitaxel/ranitidine interaction
Reactions - Tập 1782 - Trang 252-252 - 2019
556 Financiering Opleidingsfonds
Zorg en Financiering - Tập 5 - Trang 102-102 - 2006
Het kabinet heeft besloten om het nieuw op te richten opleidingsfonds voor de bekostiging van zorgopleidingen te financieren via het zorgverzekeringsfonds. Om het opleidingsfonds te realiseren wordt ongeveer vijfhonderd miljoen euro uit het zorgverzekeringsfonds afgezonderd voor de eerste tranche zorgopleidingen vanaf 2007.
Light-cone distribution amplitudes of pseudoscalar mesons from lattice QCD
Journal of High Energy Physics - Tập 2019 - Trang 1-35 - 2019
Gunnar S. Bali, Vladimir M. Braun, Simon Bürger, Meinulf Göckeler, Michael Gruber, Fabian Hutzler, Piotr Korcyl, Andreas Schäfer, André Sternbeck, Philipp Wein
We present the first lattice determination of the two lowest Gegenbauer moments of the leading-twist pion and kaon light-cone distribution amplitudes with full control of all errors: $$ {a}_2^{\pi }={0.101}_{-24}^{+24} $$ for the pion; $$ {a}_1^K={0.0533}_{-35}^{+34} $$ and $$ {a}_2^K={0.090}_{-20}^{+19} $$ for the kaon. The calculation is carried out on 35 different CLS ensembles with Nf = 2 + 1 flavors of dynamical Wilson-clover fermions. These cover a multitude of pion and kaon mass combinations (including the physical point) and 5 different lattice spacings down to a = 0.039 fm. The momentum smearing technique and a new operator basis are employed to reduce statistical fluctuations and to improve the overlap with the ground states. The results are obtained from a combined chiral and continuum limit extrapolation that includes three separate trajectories in the quark mass plane.
Announcements
Analytical Sciences - Tập 24 Số 7 - Trang 949-949 - 2008
The development of brain white matter microstructure
NeuroImage - Tập 182 - Trang 207-218 - 2018
Catherine Lebel, Sean Deoni
Tổng số: 3,649,407   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364941