Dữ liệu là gì? Các công bố khoa học về Dữ liệu

Dữ liệu là một tập hợp các thông tin, số liệu, sự kiện, quá trình hay kết quả thu thập từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu có thể tồn tại dưới dạng văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, video hoặc bất kỳ định dạng nào khác. Dữ liệu được sử dụng để phân tích, xử lý, lưu trữ, truyền tải hay sử dụng cho mục đích nghiên cứu, quản lý và ra quyết định.
Dữ liệu là một tập hợp các thông tin và thông số có thể thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Nó có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, video, tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như các cuộc khảo sát, thí nghiệm, hồ sơ bệnh án, truy vấn cơ sở dữ liệu, thiết bị cảm biến, mạng xã hội, trang web, v.v. Dữ liệu thu thập có thể là dữ liệu số (như số liệu thống kê, thông tin tài chính, dữ liệu khoa học) hoặc dữ liệu phi số (như văn bản, hình ảnh).

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực và hoạt động khác nhau. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kinh doanh, dữ liệu được sử dụng để phân tích thị trường, dự đoán xu hướng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý khách hàng. Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu giúp theo dõi sức khỏe cá nhân, nghiên cứu bệnh lý và cải thiện chẩn đoán và điều trị.

Dữ liệu có thể được xử lý, phân tích, lưu trữ và truyền tải bằng cách sử dụng các phương pháp và công nghệ phổ biến như máy tính, cơ sở dữ liệu, các ngôn ngữ lập trình, học máy và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu đã phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, mở ra nhiều cơ hội mới cho khai thác và sử dụng dữ liệu.
Dữ liệu có hai loại cơ bản là dữ liệu cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc.

Dữ liệu cấu trúc là dữ liệu có tổ chức rõ ràng và được tổ chức thành các bảng, hàng và cột. Dữ liệu cấu trúc thường được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quan hệ và có thể truy vấn bằng ngôn ngữ truy vấn SQL. Ví dụ về dữ liệu cấu trúc bao gồm dữ liệu học sinh trong một trường học, dữ liệu bán hàng của một cửa hàng, hoặc dữ liệu tài chính của một công ty.

Dữ liệu phi cấu trúc là dữ liệu không có cấu trúc định sẵn và không tổ chức theo mô hình bảng hay cột. Ví dụ về dữ liệu phi cấu trúc bao gồm văn bản, email, tệp tin đa phương tiện (hình ảnh, video, âm thanh), dữ liệu từ các mạng xã hội và các trang web. Dữ liệu phi cấu trúc thường phức tạp hơn và khó khai thác hơn dữ liệu cấu trúc. Để phân tích và sử dụng dữ liệu phi cấu trúc, thường cần sử dụng các công cụ và kỹ thuật xử lý dữ liệu phi cấu trúc như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khai phá dữ liệu và học máy.

Dữ liệu cũng có đặc điểm về ý nghĩa (semantic) và chất lượng (quality). Ý nghĩa của dữ liệu liên quan đến sự hiểu biết và nghĩa vụ của dữ liệu, bao gồm cú pháp, ngữ nghĩa và tác động của dữ liệu lên ngữ cảnh sử dụng. Chất lượng của dữ liệu bao gồm độ chính xác, độ hoàn thiện, tính nhất quán, tính sẵn có và độ tin cậy của dữ liệu.

Dữ liệu cũng có thể được phân loại dựa trên quy mô, độ lớn và tính phân tán. Điều này liên quan đến cách dữ liệu được tổ chức và xử lý. Dữ liệu có thể được phân thành dữ liệu nhỏ (small data), dữ liệu lớn (big data), dữ liệu phân tán (distributed data), v.v.

Dữ liệu là yếu tố cơ bản để đưa ra quyết định thông minh và phát triển các ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo. Quá trình thu thập, lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu được gọi là quy trình dữ liệu (data pipeline).

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "dữ liệu":

Tổng số: 0   
  • 1