PHÁT HIỆN THỜI GIAN TRỄ CỦA MỐI QUAN TÂM ĐƯỢC CHIA SẺ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 39-46 - 2020
Jolly Junia Laboy1
1Associate Professor, Department of Business Administration, College of Business Administration, University of Southeastern Philippines, Davao City

Tóm tắt

Giao tiếp phi ngôn ngữ làm tăng thêm thông điệp bằng lời nói, nó có thể dễ hiểu hoặc gây nhầm lẫn. Do đó, nếu đó là một giao dịch kinh doanh, sẽ không có việc đóng cửa các giao dịch. Cuộc gặp gỡ này sẽ yêu cầu đọc các thông điệp phi ngôn ngữ để phát hiện ra các tín hiệu được chia sẻ dẫn đến kết thúc giao dịch. Đây là lý do tại sao thử nghiệm này được thực hiện để xác định độ trễ thời gian (TL) mà một sự kiện xảy ra. Hai nhóm được khảo sát là đối tượng được trả lời trong nghiên cứu, một nhóm được đánh số lẻ, R1 đến R7 và một nhóm được đánh số chẵn, R1 đến R8. Việc cần thiết là liệt kê số lượng các cặp đã hiểu, không do dự, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thử nghiệm. Kết quả cho thấy một số sự kết hợp mà những người tham gia phải sử dụng tất cả các phương tiện phi ngôn ngữ để gửi tín hiệu xem ai là người tiếp theo. R1 đến R7 cần TL trong 3 phút 40 giây trước khi các tín hiệu được chia sẻ phát triển, dẫn đến tính linh hoạt khi cặp nào sẽ đứng cạnh nhau bất kỳ lúc nào nếu thử nghiệm tiếp tục. Mặt khác, nhóm được đánh số chẵn từ R1 đến R8 dẫn đến việc nhanh chóng phát hiện ra tín hiệu chung chỉ mất 1 phút 40 giây.

Từ khóa

#Non-verbal communication #Shared cues #business deal #

Tài liệu tham khảo

[1] P. Andersen. Nonverbal Communication: Forms and Functions. A Primer on Communication Studies (v.1.0). Chapter 4; 17: Mountain View, CA: Mayfield, 1999. Retrieved from https://2012books.lardbucket.org/books [2] F. Bambaeeroo and C. Shokrpour. The impact of the teachers’ non-verbal communication on success in teaching.” Journal of Advances in Medical Education and Professionalism, 5(2), (2017) 51–59. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles [3] S. Pauser, U. Wagner & C. Erster. An investigation of salespeople’s nonverbal behaviours and their effect on charismatic appearance and favourable consumer responses. Journal of Personal Selling & Sales Management, 38:3 (2018) 344-369, DOI:10.1080/08853134.2018.1480383 [4] S. Alavi, J. Wieseke, and J.H. Cuba. Savings on Discounts Through Accurate Sensing - Salespeople’s Estimations of Customer Price Importance and Their Effects on Negotiation Success. Journal of Retailing 92 (2016) (1):40-55. DOI:10.1016/j.jretai.2015.08.002 [5] Puccinelli, N.M., Andrzejewski, S.A., Markos, E., Noga, T. & Motyka, S. The value of knowing what customers really want: The impact of salesperson ability to read non-verbal cues of affect on service quality, Journal of Marketing Management, 29:3-4, (2013) 356-373, DOI: 10.1080/0267257X.2013.766631 [6] American Psychological Association. Speaking of Psychology: Nonverbal communication speaks volumes. APA Online, 2020. Retrieved from https://www.apa.org/research [7] D. Matsumoto. Interview manuscripts conducted by American Psychological Association by Aubrey Hamilton, 2005. [8] R.W. Kaps,& J.K. Voges. Nonverbal Communications: A Commentary on Body Language in the Aviation Teaching Environment. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 17(1) (2007). https://doi.org/10.15394/jaaer.2007.1439 [9] M. Bates, C. Johnson, & K.E. Blake. A manual for aou~ counseling leaders. Denver. Love, , 1982. Retrieved from https://commons.erau.edu/cgi [10] E. Koc and H. Boz. Emotions and developing emotional intelligence in tourism and hospitality business. ReaserchGate Online. In Book: Emotional Intelligence in tourism and hospitality, 2019, 15-35. DOI:10.1079/9781786398314.0015 [11] H.S. Jung, H.S. Jung, H.H. Yoon, & H.H. Yoon. Why is employees’ emotional intelligence important? The effects of EI on stress-coping styles and job satisfaction in the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(8) (2016), 1649–1675. doi:10.1108/IJCHM-10-2014-0509 [12] A. Kralj & D. Solnet. Service climate and customer satisfaction in a casino hotel: An exploratory case study. International Journal of Hospitality Management, 29(4) (2010), 711–719. doi:10.1016/j.ijhm.2010.01.005 [13] D. Solne & N. Paulsen. Service climate, employee identification, and customer outcomes in hotel property rebrandings. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 13(3–4) [14] Y.C. Wang, C.C. Luo & Y.F. Tai. Implementation of delightful services: From the perspective of frontline service employees. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31 (2017), 90–104. doi:10.1016/j.jhtm.2016.10.006 [15] K. Wolfe & H.J. Kim. Emotional intelligence, job satisfaction, and job tenure among hotel managers. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 12(2) (2013), 175–191. doi:10.1080/15332845.2013.752710 [16] F. Behrens & M.E. Kret. The Interplay Between Face-to-Face Contact and Feedback on Cooperation During Real-Life Interactions. Journal of Nonverbal Behav (2019) 43: 513. https://doi.org/10.1007/s10919-019-00314-1 [17] D. Balliet, D. Communication and cooperation in social dilemmas: A meta-analytic review. Journal of Conflict Resolution, 54 (1) (2010), 39–57. https://doi.org/10.1177/0022002709352443. [18] R. Boone & R. Buck. Emotional expressivity and trustworthiness: The role of nonverbal behavior in the evolution of cooperation. Journal of Nonverbal Behavior, 27(3) (2003), 163–182. https://doi.org/10.1023/A:1025341931128. [19] M.E. Kret. Emotional expressions beyond facial muscle actions. A call for studying autonomic signals and their impact on social perception. Frontiers in Psychology, 6(2) (2015), 1–10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00711. [20] E. Prochazkova & M.E. Kret. Connecting minds and sharing emotions through mimicry: A neurocognitive model of emotional contagion. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 80 (April) (2017), 99–114. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.05.013. [21] F.B. Mandal. Nonverbal Communication in Humans, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 24:4 (2014), 417-421, DOI:10.1080/10911359.2013.83128. [22] M.A. Hecht & N. Ambady. Nonverbal communication and psychology: Past and future, New Jersey Journal of Communication, 7:2 (1999), 156-170, DOI: 10.1080/15456879909367364 [23] M. Gabbott & G. Hogg. The Role of Non-verbal Communication in Service Encounters: A Conceptual Framework, Journal of Marketing Management, 17:1-2 (2010), 5-26, DOI: 10.1362/0267257012571401 [24] E. Hall. A System for the Notation of Proxemic Behavior. American Anthropologist, 65(5) (1963), new series, 1003-1026. Retrieved August 14, 2020, from www.jstor.org/stable/668580 [25] Peirce. Prolegomena To an Apology For Pragmaticism, The Monist, v. XVI, 1906, n. 4, pp. 492–546, see pp. 523–4, Google Books Eprint. Reprinted in Collected Papers v. 4, paragraphs 530–72, see 551.