PHÁT HIỆN THỜI GIAN TRỄ CỦA MỐI QUAN TÂM ĐƯỢC CHIA SẺ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 39-46 - 2020
Jolly Junia Laboy1
1Associate Professor, Department of Business Administration, College of Business Administration, University of Southeastern Philippines, Davao City

Tóm tắt

Giao tiếp phi ngôn ngữ làm tăng thêm thông điệp bằng lời nói, nó có thể dễ hiểu hoặc gây nhầm lẫn. Do đó, nếu đó là một giao dịch kinh doanh, sẽ không có việc đóng cửa các giao dịch. Cuộc gặp gỡ này sẽ yêu cầu đọc các thông điệp phi ngôn ngữ để phát hiện ra các tín hiệu được chia sẻ dẫn đến kết thúc giao dịch. Đây là lý do tại sao thử nghiệm này được thực hiện để xác định độ trễ thời gian (TL) mà một sự kiện xảy ra. Hai nhóm được khảo sát là đối tượng được trả lời trong nghiên cứu, một nhóm được đánh số lẻ, R1 đến R7 và một nhóm được đánh số chẵn, R1 đến R8. Việc cần thiết là liệt kê số lượng các cặp đã hiểu, không do dự, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thử nghiệm. Kết quả cho thấy một số sự kết hợp mà những người tham gia phải sử dụng tất cả các phương tiện phi ngôn ngữ để gửi tín hiệu xem ai là người tiếp theo. R1 đến R7 cần TL trong 3 phút 40 giây trước khi các tín hiệu được chia sẻ phát triển, dẫn đến tính linh hoạt khi cặp nào sẽ đứng cạnh nhau bất kỳ lúc nào nếu thử nghiệm tiếp tục. Mặt khác, nhóm được đánh số chẵn từ R1 đến R8 dẫn đến việc nhanh chóng phát hiện ra tín hiệu chung chỉ mất 1 phút 40 giây.

Từ khóa

#Non-verbal communication #Shared cues #business deal #

Tài liệu tham khảo