VAI TRÒ CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA DU LỊCH

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 28-38 - 2020
Ewa Stawicka1, Ali Unsal2, Agnieszka Parlińska1
1Warsaw University of Life Sciences, Poland
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Turkey

Tóm tắt

Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Tổ chức Liên hợp quốc công bố là hướng phát triển kinh doanh hiện nay. Hoạt động có trách nhiệm của các công ty là các hành động thúc đẩy các giải pháp đột phá trong khía cạnh xã hội, sinh thái và kinh tế. Tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội (CSR) trong phát triển du lịch ngày càng được nhấn mạnh. Các yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng và có ý thức ngày càng liên quan đến không chỉ các dịch vụ, mà còn tìm kiếm giá trị gia tăng, phát triển sinh thái, bảo vệ môi trường, tôn trọng và phấn đấu cho khí hậu sạch, tập trung vào các khía cạnh của sức khỏe, ăn uống lành mạnh và thực phẩm chưa qua chế biến. Trong du lịch, một liên kết quan trọng là ngành công nghiệp khách sạn. Khách sạn ở khắp mọi nơi, họ là toàn cầu và địa phương. Các khách sạn hợp tác với nhiều bên liên quan, sử dụng các cơ sở khác nhau và sử dụng các tài nguyên môi trường như nước và năng lượng, tạo ra chất thải, nước thải và tiêu thụ nguyên liệu thô. Ngành khách sạn có tác động rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển bền vững. Mục đích của bài viết là cho thấy những thay đổi và xu hướng phát triển trong ngành du lịch, đặc biệt chú ý đến các hoạt động kinh doanh tốt trong ngành khách sạn. Thực hành trách nhiệm xã hội tốt trong lĩnh vực thị trường, môi trường, xã hội trên ví dụ về ngành công nghiệp khách sạn ở Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã được phân tích.

Từ khóa

#sustainable development #corporate social responsibility #tourism

Tài liệu tham khảo