SỰ LO ÂU VỀ TOÁN HỌC, SỰ THAM GIA HỌC TẬP VÀ TÍNH HỮU ÍCH CỦA CÔNG NGHỆ: CÁC YẾU TỐ DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG MÔN TOÁN

Eugine Dodongan1
1Davao de Oro State College Tagum City, Davao del Norte, Philippines

Tóm tắt

Việc đạt được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của một tổ chức phụ thuộc phần Nghiên cứu này nhằm tập trung xem xét liệu có mối liên hệ nào giữa sự lo lắng đối với môn toán học, sự tham gia học tập và nhận thức của họ về tính hữu ích của công nghệ trong toán học hay không. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sự tồn tại mối quan hệ giữa mức độ dự đoán của sự lo lắng đối với toán học, mức độ tham gia học tập và tính hữu ích của công nghệ đối với thành tích toán học của sinh viên. Cả sự lo lắng về toán học và nhận thức của người học về tiện ích của công nghệ trong học tập đều có tác động đáng kể đến kết quả học toán, nhưng không ảnh hưởng đến sự tham gia của các em. Kết quả cho thấy tầm quan trọng của mức độ lo lắng cao trong việc cải thiện thành tích toán học của sinh viên. Ngoài ra, sự lo lắng về toán học và tính hữu ích của công nghệ được phát hiện là những yếu tố dự báo hiệu quả học toán của sinh viên. Các phát hiện cho thấy rằng sự lo lắng, sự tham gia và nhận thức về tính hữu ích của công nghệ đều nên được xem xét khi cải thiện thành tích toán học nói chung của sinh viên.

Từ khóa

#math anxiety #engagement #perceived usefulness of technology #math performance #Philippines

Tài liệu tham khảo