PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Trần Đắc Tiệp, Đặng Tuấn Nghĩa, Trần Thanh Bình , Nguyễn Khánh , Vũ Anh Hải, Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Trung

[ACS] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211.

[APA7] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[APA6] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[APA5] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT.

[ABNT] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[BibTeX] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[Chicago] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[CSE] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. doi:10.56535/jmpm.v47i9.211

[Havard] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[IEEE] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT”, doi: 10.56535/jmpm.v47i9.211.

[MLA] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn MLA:

PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. doi:10.56535/jmpm.v47i9.211.

[MLA7] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211

[Vancouver] Trích dẫn "PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHÍ QUẢN NGUYÊN PHÁT: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). PRIMARY MALIGNANT TRACHEAL TUMOR RESECTION: A CASE REPORT. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.211