Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình


[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Một Số Kích Thước Bàn Tay, Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình. https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506.

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. doi:10.56535/jmpm.V20220506

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình”, doi: 10.56535/jmpm.V20220506.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Một Số Kích Thước Bàn Tay, Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình. doi:10.56535/jmpm.V20220506.

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Một Số Kích Thước Bàn Tay, Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Nghiên cứu một số kích thước bàn tay, kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220506