Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính


[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Biến Đối Đổi Cấu Trúc Thùy Trán và Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng ở Bệnh Nhân Nghiện Rượu Mạn Tính. https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507.

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. doi:10.56535/jmpm.V20220507

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính”, doi: 10.56535/jmpm.V20220507.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Biến Đối Đổi Cấu Trúc Thùy Trán và Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng ở Bệnh Nhân Nghiện Rượu Mạn Tính. doi:10.56535/jmpm.V20220507.

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Mối Liên Quan Giữa Biến Đối Đổi Cấu Trúc Thùy Trán và Một Số Đặc Điểm Lâm Sàng ở Bệnh Nhân Nghiện Rượu Mạn Tính.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Nghiên cứu mối liên quan giữa biến đối đổi cấu trúc thùy trán và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nghiện rượu mạn tính. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V20220507