NGHIÊN CỨU TÁCH ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 90Y TỪ NGUỒN 90Sr/90Y BẰNG KỸ THUẬT THẤM CHỌN LỌC QUA MÀNG POLYTETRAFLUOROETHYLENE TẨM DUNG MÔI PC88A

Đặng Hồ Hồng Quang1, Bùi Văn Cường1, Nguyễn Thanh Bình1
1Viện Nghiên cứu hạt nhân

Tóm tắt

Mục tiêu: Điều chế và kiểm tra chất lượng đồng vị phóng xạ Yttrium-90 (90Y) từ nguồn 90Sr/90Y để sản xuất thuốc phóng xạ gắn 90Y dùng trong điều trị ung thư. Đối tượng và phương pháp: 90Y được tách khỏi nguồn 90Sr/90Y dùng màng Polytetrafluoroethylene (PTFE) tẩm 2-ethylhexyl 2-ethylhexyl phosphonic acid (PC88A) khảo sát với hoạt độ từ 5 - 100 mCi và thời gian tách từ 01 - 12 giờ. 90Y trong HNO3 được chuyển thành dạng 90Y-acetate bằng phương pháp thấm qua màng PTFE tẩm octyl (phenyl)-N, N-diisobutylcarbamoylmethyl phosphine oxide (CMPO). Đồng vị phóng xạ 90Y được kiểm tra độ tinh khiết hạt nhân bằng phương pháp sắc ký giấy và phương pháp đo phổ gamma. Kết quả: Hiệu suất tách 90Y đạt > 90% ở hoạt độ 100 mCi và thời gian tách từ 6 - 12 giờ. Độ tinh khiết hạt nhân của 90Y đạt > 99,999% và gắn với kháng thể đạt > 98%. Kết luận: 90Y đạt các chỉ tiêu chất lượng để sử dụng trong lâm sàng.

Từ khóa

#90Yttrium #90Sr/90Y #90Y-DOTA-rituximab #Màng lỏng hỗ trợ

Tài liệu tham khảo