NGHIÊN CỨU TÁCH ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 90Y TỪ NGUỒN 90Sr/90Y BẰNG KỸ THUẬT THẤM CHỌN LỌC QUA MÀNG POLYTETRAFLUOROETHYLENE TẨM DUNG MÔI PC88A

Đặng Hồ Hồng Quang1, Bùi Văn Cường1, Nguyễn Thanh Bình1
1Viện Nghiên cứu hạt nhân

Tóm tắt

Mục tiêu: Điều chế và kiểm tra chất lượng đồng vị phóng xạ Yttrium-90 (90Y) từ nguồn 90Sr/90Y để sản xuất thuốc phóng xạ gắn 90Y dùng trong điều trị ung thư. Đối tượng và phương pháp: 90Y được tách khỏi nguồn 90Sr/90Y dùng màng Polytetrafluoroethylene (PTFE) tẩm 2-ethylhexyl 2-ethylhexyl phosphonic acid (PC88A) khảo sát với hoạt độ từ 5 - 100 mCi và thời gian tách từ 01 - 12 giờ. 90Y trong HNO3 được chuyển thành dạng 90Y-acetate bằng phương pháp thấm qua màng PTFE tẩm octyl (phenyl)-N, N-diisobutylcarbamoylmethyl phosphine oxide (CMPO). Đồng vị phóng xạ 90Y được kiểm tra độ tinh khiết hạt nhân bằng phương pháp sắc ký giấy và phương pháp đo phổ gamma. Kết quả: Hiệu suất tách 90Y đạt > 90% ở hoạt độ 100 mCi và thời gian tách từ 6 - 12 giờ. Độ tinh khiết hạt nhân của 90Y đạt > 99,999% và gắn với kháng thể đạt > 98%. Kết luận: 90Y đạt các chỉ tiêu chất lượng để sử dụng trong lâm sàng.

Từ khóa

#90Yttrium #90Sr/90Y #90Y-DOTA-rituximab #Màng lỏng hỗ trợ

Tài liệu tham khảo

Ben J.T., Graeme J. S., Simon B. D., Goran A. (2020). The use of yttrium in medical imaging and therapy: Historical background and future perspectives. Chem Soc Rev;49:6169-6185. Ramanujam A., Achuthan P.V., Dhami P.S., et al (2001). Separation of carrier-free 90Y from high level waste by supported liquid membrane using KSM-17. J Radioanal Nucl Chem; 247:1:185-191. Naik P.W., Jagasia P., Dhami P.S., Achuthan P.V., Tripathi S.C., Munshi S.K., Dey P.K., Meera Venkatesh (2010). Separation of carrier-free 90Y from 90Sr by SLM Technique using D2EHPA in N-Dodecane as carrier. SeparatSci and Tech; 45:554-561. IAEA, Therapeutic Radionuclide Generators: 90Sr/90Y and 188W/186Re Generators. Technical Series Number 470. Arpit Mitra, Avik Chakraborty, Sujay Gaikwad, Megha Tawate, Sharmila Banerjee, et al (2021). On the Separation of Yttrium-90 from High-Level Liquid Waste: Purification to Clinical-Grade Radiochemical Precursor, Clinical Translation in Formulation of 90Y-DOTATATE Patient Dose. Cancer Biother Radioph; 36 (2). Nazila Gholipour, Amir Reza Jalilian, Ali Khalaj, et al (2014). Preparation and radiolabeling of a lyophilized (kit) formulation of DOTA-rituximab with 90Y and 111In for domestic radioimmunotherapy and radioscintigraphy of Non-Hodgkin’s Lymphoma. DARU J Pharm Sci; 22:58. Chakravarty R., Dash A., Pillai M.R.A. (2012). Availability of Yttrium-90 from Strontium-90: A Nuclear Medicine Perspective. Cancer Biother and Radiophs; 27(10), 621-641.