NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ

Chử Văn Mến

[ACS] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246.

[APA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[APA6] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[APA5] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.

[ABNT] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[BibTeX] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[Chicago] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[CSE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. doi:10.56535/jmpm.v48i1.246

[Havard] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[IEEE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS”, doi: 10.56535/jmpm.v48i1.246.

[MLA] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn MLA:

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. doi:10.56535/jmpm.v48i1.246.

[MLA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246

[Vancouver] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TACROLIMUS TRONG MÁU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE LC-MS/MS METHOD  FOR DETERMINING TACROLIMUS IN HUMAN WHOLE BLOOD  FROM KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.246