NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MACROAGGREGATED ALBUMIN GẮN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 99mTc

Nguyễn Thị Thu1
1s:56:"Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Đà Lạt, Việt Nam";

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Albumin huyết thanh người (HSA) được điều chế thành dạng hạt kết tụ albumin (Macroaggregated albumin - MAA) và được nghiên cứu gắn với đồng vị phóng xạ 99mTc. Mục tiêu: Trình bày kết quả điều chế 99mTc-MAA dùng trong chụp hình chẩn đoán ung thư phổi và tiền liều trong điều trị ung thư gan bằng 90Y-microsphere. Đối tượng và phương pháp: MAA được điều chế bằng phương pháp kết tụ nhanh từ dung dịch HSA 0,3% và dung dịch NaCl 5% ở nhiệt độ 80 - 90°C, pH 6. Hạt được ly tâm, lọc và chọn kích thước. Các khảo sát gắn tối ưu được tiến hành như hàm lượng clorua thiếc, pH. 99mTc-MAA được kiểm tra độ tinh khiết hoá phóng xạ, độ ổn định. Kết quả: Mỗi kít MAA được điều chế chứa 30 mg MAA, kích thước hạt khoảng 20 - 50 µm, 0,5 mg chlorua thiếc (II), pH 5. Hiệu suất gắn 99mTc-MAA đạt > 95% và độ tinh khiết hóa phóng xạ > 98%. Kết luận: 99mTc-MAA là thuốc phóng xạ lý tưởng dùng trong chụp hình chẩn đoán phổi và các ung thư khác.

Từ khóa

#99mTc-macroaggregated albumin #Thuốc phóng xạ #Xạ hình tưới máu phổi #Kiểm tra chất lượng

Tài liệu tham khảo

Svend Borup Jensen, Lotte Studsgaard Meyer, Nikolaj Schandorph Nielsen, Soren Steen Nielsen (2022). Issues with the European Pharmacopoeia Quality Control Method for 99mTc-Labelled macroaggregated albumin. Molecules; 2022: 27, 3997. doi: 10.3390/molecules27133997. Monia E. Hamami, Thorsten D. Poeppel, Stephan Müller, Till Heusner, Andreas Bockisch, Philipp Hilgard, Gerald Antoch (2009). SPECT/CT with 99mTc-MAA in radioembolization with 90Y microspheres in patients with hepatocellular cancer. J Nucl Med; 50(5): 688-692. doi:10.2967/jnumed. 108.058347. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., et al. (2021). Global cancer statistics 2021: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin; 68(6): 394-424. Muhammad U.A., Muhammad R.A., Aqeela S., Sajid M. (2016). A review on evaluation of technetium-99m labeled radiopharmaceuticals. J Rad and Nucl Chem; 310(2). David M.G., Robert M.S., Jacques B., Jean F.C. (2007). Radioactive antibodies: Selective targeting and treatment of cancer and other diseases. Appl Rad; 6(4): 10-29. IAEA (2008). Technetium-99m radiopharmaceuticals: Manufacture of kits, technical reports series. ISSN 0074-1914; No. 466. A.P. Hunt, M. Frier, R.A. Johnson, S. Berezenko, A.C. Perkins (2006). Preparation of Tc-99m-macroaggregated albumin from recombinant human albumin for lung perfusion imaging. Eur J of Pharm and Biopharm; 62(1): 26-31.