NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MACROAGGREGATED ALBUMIN GẮN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 99mTc

Nguyễn Thị Thu1
1s:56:"Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Đà Lạt, Việt Nam";

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Albumin huyết thanh người (HSA) được điều chế thành dạng hạt kết tụ albumin (Macroaggregated albumin - MAA) và được nghiên cứu gắn với đồng vị phóng xạ 99mTc. Mục tiêu: Trình bày kết quả điều chế 99mTc-MAA dùng trong chụp hình chẩn đoán ung thư phổi và tiền liều trong điều trị ung thư gan bằng 90Y-microsphere. Đối tượng và phương pháp: MAA được điều chế bằng phương pháp kết tụ nhanh từ dung dịch HSA 0,3% và dung dịch NaCl 5% ở nhiệt độ 80 - 90°C, pH 6. Hạt được ly tâm, lọc và chọn kích thước. Các khảo sát gắn tối ưu được tiến hành như hàm lượng clorua thiếc, pH. 99mTc-MAA được kiểm tra độ tinh khiết hoá phóng xạ, độ ổn định. Kết quả: Mỗi kít MAA được điều chế chứa 30 mg MAA, kích thước hạt khoảng 20 - 50 µm, 0,5 mg chlorua thiếc (II), pH 5. Hiệu suất gắn 99mTc-MAA đạt > 95% và độ tinh khiết hóa phóng xạ > 98%. Kết luận: 99mTc-MAA là thuốc phóng xạ lý tưởng dùng trong chụp hình chẩn đoán phổi và các ung thư khác.

Từ khóa

#99mTc-macroaggregated albumin #Thuốc phóng xạ #Xạ hình tưới máu phổi #Kiểm tra chất lượng

Tài liệu tham khảo