NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG THẬN TRÊN SIÊU ÂM VÀ XẠ HÌNH THẬN Ở NGƯỜI HIẾN THẬN CÙNG HUYẾT THỐNG

Nguyễn Kim Lưu1, Nguyễn Hải Nguyễn1, Trần Hoàng Hiệp2, Ngô Văn Đàn1, Ngô Vĩnh Điệp1
2Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm hình thái, chức năng thận trên xạ hình với 99mTc-DTPA và siêu âm của người hiến thận cùng huyết thống. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 48 người bình thường, khỏe mạnh có cùng huyết thống với người nhận thận, được siêu âm và xạ hình với 99mTc-DTPA, từ tháng 01/2021 - 4/2022. Kết quả: Tuổi trung bình 33,79 ± 8,28 (thấp nhất 23, cao nhất 60 tuổi) tỷ lệ nam/nữ là 1,29/1. Kích thước của thận trên siêu âm (chiều rộng × dài): Thận phải 44,7 mm × 99,21 mm, thận trái 46,85 mm × 101,06 mm. Kích thước chiều rộng của thận ở nữ giới nhỏ hơn nam giới (47,15 ± 6,79 mm so với 41,82 ± 5,79, p < 0,05). Chức năng thận trên xạ hình với 99mTc-DTPA, mức lọc cầu thận trung bình ở cả hai giới 122,87 ± 10,44 mL/phút; thận phải 61,87 ± 6,39 mL/ phút, thận trái 61,0 ± 6,31 mL/phút; tỷ lệ % đóng góp của thận phải 50,81 ± 2,77%, thận trái 49,19 ± 2,77%. Không có mối tương đồng giữa mức lọc cầu thận trên xạ hình thận và công thức ước tính. Không có mối tương quan giữa mức lọc cầu thận trên xạ hình thận và các chỉ số hình thái thận trên siêu âm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức lọc cầu thận thận hiến và thận để lại (p < 0,05). Không có sự khác biệt về kích thước thận trên siêu âm giữa thận hiến và thận để lại (p > 0,05). Kết luận: Xạ hình chức năng thận và siêu âm thận có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá chức năng, hình thái thận và lựa chọn thận hiến. Việc chọn thận hiến chủ yếu dựa trên mức lọc cầu thận.

Từ khóa

#Hình thái #Chức năng #99mTc-DTP