MANG LẠI HY VỌNG CHO TRẺ MẮC BỆNH UNG THƯ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI BỆNH VIỆN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 14-21 - 2020
Edna H. Jalotjot1, Bouffard Kristine Karla G.1
1University of Southeastern Philippines

Tóm tắt

Chương trình Giáo dục dựa vào bệnh viện (HBEP) là một chương trình nghiên cứu và mở rộng cộng đồng, cuối cùng đã trở thành Phụ lục của Trường Tiểu học Dumanlas (DES-SPMC Annex), một trường tiểu học công lập ở Davao, Thành phố Philippines. Được đánh giá trong nghiên cứu này là tác động của HBEP từ năm 2013 đến năm 2018 sử dụng thiết kế nghiên cứu định tính, đặc biệt là phương pháp Nghiên cứu Ứng dụng liên quan đến một Nghiên cứu điển hình về ba bệnh nhân đăng ký HBEP cùng với cha mẹ, quản trị viên / giáo viên DES, Điều phối viên Chương trình Mở rộng CED-USeP cũng như Tình nguyện viên Giáo viên và các bên liên quan khác. Một giao thức phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin của những người tham gia trong khi dữ liệu thứ cấp bao gồm học bạ và các hồ sơ liên quan khác cũng được xem xét. Kết quả cho thấy những người tham gia được hưởng một số cơ hội bao gồm quyền tiếp cận giáo dục linh hoạt và miễn phí bằng Phương thức Phân phối Thay thế; phát triển các lĩnh vực thể chất, nhận thức và cảm xúc xã hội thông qua các hoạt động vui chơi trong lớp và cơ hội để được giáo dục thường xuyên. Do đó, những lợi ích thu được bao gồm sự phát triển của các khía cạnh nhận thức xã hội, sự hỗ trợ bền vững của bạn bè, động lực mạnh mẽ của học sinh và sự tự tin ngày càng tăng. Trong khi đó. Những thách thức mà những người tham gia phải đối mặt là: ảnh hưởng về thể chất sau khi điều trị, rối loạn nhận thức và cảm xúc, và các vấn đề phối hợp về nơi ở của học sinh, hạn chế tài chính và sự sẵn có của giáo viên tình nguyện ở giai đoạn đầu. Do đó, nghiên cứu này khuyến nghị duy trì HBEP để hỗ trợ các mục tiêu EFA của UNESCO và giáo dục hòa nhập. Hơn nữa, nó khuyến nghị mở rộng các hoạt động mở rộng cộng đồng để hỗ trợ DES trong việc phát triển Kế hoạch Giáo dục Cá nhân cho học sinh (IEP) và các dịch vụ khác để cung cấp giáo dục tốt hơn.

Từ khóa

#Hospital-based education; education for all #special education; inclusive education; children with cancer

Tài liệu tham khảo