KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM BIỂU LỘ DẤU ẤN BỀ MẶT VÀ HOẠT TÍNH TẾ BÀO GIẾT TỰ NHIÊN MÁU NGOẠI VI TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ THỂ BỘ BA ÂM TÍNH

Đỗ Khắc Đại1, Phùng Thế Hải2, Hoàng Trung Kiên2, Nguyễn Đặng Dũng 2, Nguyễn Ngọc Tuấn 2, Nguyễn Hoàng Phương2, Điêu Thị Thúy Chuyên3
1s:45:"Bộ môn Miễn dịch, Học viện Quân y";
2Bộ môn Miễn dịch, Học viện Quân y
3Khoa Sinh hoá-Miễn dịch, Bệnh Viện K

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm miễn dịch học của tế bào giết tự nhiên (Natural killer - NK) máu ngoại vi trên BN ung thư vú (UTV) thể bộ ba âm tính (triple negative breast cancer - TNBC) và các thể khác. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 132 bệnh nhân (BN) UTV điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) từ 8/2020 - 6/2022. Chúng tôi phân tích đặc điểm miễn dịch học của tế bào NK bằng kỹ thuật phân tích tế bào dòng chảy và đánh giá hoạt tính tế bào NK (NKA-IFNg) sử dụng bộ kít thương phẩm NK VUE TestÒ.            Kết quả: Tỷ lệ TNBC là 16,7% (22/132 BN), với NKA-IFNg là 1202,27 ± 1186,34 pg/mL. Tỷ lệ TNBC có NKA-IFNg rất thấp (≤ 200 pg/mL) chiếm 32% (7/22 BN). Không có khác biệt về số lượng, tỷ lệ, mức độ biểu lộ thụ thể hoạt hoá NKG2D và thụ thể ức chế NKG2A, NKA-IFNg giữa các nhóm UTV khác nhau. Kết luận: Đối với nhóm TNBC, tế bào NK máu ngoại vi có đặc điểm: (1) Hoạt tính chế tiết INF-g của tế bào NK là 1202,27 ± 1186,34 (pg/mL), trong đó nhóm BN có hoạt tính chế tiết INF-g NK rất thấp (≤ 200 pg/mL) chiếm 32% BN TNBC. (2) Không có sự khác biệt về đặc điểm miễn dịch học và hoạt tính chế tiết tế bào NK giữa các týp mô bệnh học UTV khác nhau.

Từ khóa

#Ung thư vú thể bộ ba âm tính #NKA-IFN #NKG2A #NKG2D

Tài liệu tham khảo