KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI HỌC VỚI CÁC HÌNH THỨC GIẢNG DẠY, LƯỢNG GIÁ MÔN KÝ SINH TRÙNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG TRONG GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Nguyễn Thị Thu Hà1, Nguyễn Thu Hương1, Nguyễn Cẩm Thu1, Nguyễn Phương Thoa1

Tóm tắt

Đặt vấn đề và mục tiêu: Đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và  ảnh hưởng sâu sắc đến việc dạy và học tại hầu hết các trường, nhiều nội dung  phải chuyển đổi hình thức đào tạo phù hợp bao gồm trực tiếp, trực tuyến, tích hợp. Ký sinh trùng là môn học đặc thù của xét nghiệm y học cần nhiều kỹ năng  thực hành. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm: Đánh giá những trải nghiệm và kỳ vọng của sinh viên, học viên đối với hình thức đào tạo cho môn học này trong giai đoạn COVID-19. Đối tượng và phương pháp: Khảo sát trực tuyến 563 sinh  viên, học viên (SV/HV) chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (KTXNYH), dinh dưỡng (DD), Y tế công cộng (YTCC) ở các trình độ đào tạo đại học và sau đại học đã tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến. Trong đó, 551 SV/HV trả lời đầy đủtất cảcâu hỏi của bộphỏng vấn. Kết quả và kết luận: Tỷ lệ kỳ vọng học  lý thuyết, thực hành và lượng giá lý thuyết bằng các hình thức trực tiếp, tích hợp,  trực  tuyến  của  SV/HV  chuyên  ngành  KTXNYH  lần  lượt  là  28,5%; 18,4%; 53,1%; 61,3%; 11,5%; 27,2% và 19,0%; 2,1%; 78,9%, khác biệt có ý nghĩa so với  tỷ lệ này ở SV/HV  chuyên  ngành  DD  và  YTCC  (50,0%;  25,0%;  25,0%); (81,8%; 10,2%; 8,0%) và (36,9%; 1,2%; 61,9%), p < 0,05. Tỷ lệ kỳ vọng lượng giá thực hành trực tiếp, tích hợp, trực tuyến của sinh viên cử nhân chính quy là 86,7%; 1,2%; 12,1% khác biệt có ý nghĩa so với nhóm học viên vừa học vừa làm và thạc sĩ (40,8%; 1,9%; 57,3%) và (18,9%; 1,9%; 79,2%), p < 0,05.

Từ khóa

#Đại dịch COVID-19 #Học trực tiếp #Học trực tuyến #Đào tạo tích hợp