KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lê Văn Lương, Dương Tấn Tài, Lê Trọng Đại, Mai Đức Hùng, Nguyễn Văn Tính, Đỗ Thị Thu Mai

[ACS] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301.

[APA7] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[APA6] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[APA5] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG.

[ABNT] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[BibTeX] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[Chicago] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[CSE] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. doi:10.56535/jmpm.v48i4.301

[Havard] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[IEEE] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG”, doi: 10.56535/jmpm.v48i4.301.

[MLA] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn MLA:

KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. doi:10.56535/jmpm.v48i4.301.

[MLA7] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301

[Vancouver] Trích dẫn "KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU LỖ THỦNG LOÉT  DẠ DÀY-TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.301