KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

Vũ Anh Dũng, Phạm Ngọc Thắng

[ACS] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315.

[APA7] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[APA6] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[APA5] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY.

[ABNT] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[BibTeX] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[Chicago] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[CSE] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. doi:10.56535/jmpm.v48i3.315

[Havard] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[IEEE] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY”, doi: 10.56535/jmpm.v48i3.315.

[MLA] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn MLA:

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. doi:10.56535/jmpm.v48i3.315.

[MLA7] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315

[Vancouver] Trích dẫn "KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.315