Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh


[ACS] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân Không Cải Thiện Tỷ Lệ Có Thai ở Chu Kỳ Chuyển Phôi Nang Đông Lạnh.

[APA7] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[APA6] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[APA5] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh.

[BibTeX] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[Chicago] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[CSE] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh.

[Havard] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[IEEE] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh”.

[MLA] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân Không Cải Thiện Tỷ Lệ Có Thai ở Chu Kỳ Chuyển Phôi Nang Đông Lạnh.

[MLA7] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu Tự Thân Không Cải Thiện Tỷ Lệ Có Thai ở Chu Kỳ Chuyển Phôi Nang Đông Lạnh.” n. pag. Print.

[Turabian] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).

[Vancouver] Trích dẫn "Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân không cải thiện tỷ lệ có thai ở chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. (n.d.).