GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO ĐÁP ỨNG ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 110-116 - 2020

Tóm tắt

Bài báo đưa ra những khái quát chung về thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Tân Trào. Từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên ngành Công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ khóa

#Positive attitude learning #positive attitude #credit learning mode

Tài liệu tham khảo

1. Tran Ba Hoanh (2006), Innovating teaching methods, curriculum and textbooks, Pedagogical University Publishing House, Hanoi 2. Ha The Ngu - Dang Vu Hoat (1988), Academic Education 1.2, Educational Publishing House, Hanoi 3. Thai Duy Tuyen (2001), Modern Education, VNU Publishing House 4. Nguyen Nhu Y (editor) (1996), Vietnamese Common Dictionary, Educational Publishing House 5. https://en.wikipedia.org