GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU

Nguyễn Văn Giang, Lê Ngọc Hân, Hoàng Anh Tuấn

[ACS] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296.

[APA7] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[APA6] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[APA5] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU.

[ABNT] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[BibTeX] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[Chicago] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[CSE] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. doi:10.56535/jmpm.v48i3.296

[Havard] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[IEEE] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU”, doi: 10.56535/jmpm.v48i3.296.

[MLA] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn MLA:

GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. doi:10.56535/jmpm.v48i3.296.

[MLA7] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296

[Vancouver] Trích dẫn "GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). GIẢI PHÁP SINH MẢNH GHÉP CHO BN KHUYẾT SỌ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.296