Ý THỨC DÂN TỘC CỦA KALOENG BAAN PUCHONG AMPHOE TỈNH NAKAE PHANOM THÁI LAN THÔNG QUA NGHI LỄ YAO LIANG PHI

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 57-63 - 2020
Surachai Chinnabutr1
1Lecturer of Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Science,SakonNakhon Rajabhat University.

Tóm tắt

Kaloeng là một nhóm dân tộc thiểu số, sống rải rác ở Sakon-Nakhon và tỉnh Nakon-Phanom. Quê hương ở Muang Phu Wa Na Kadaeng và Muang Ma Ha Chai Kong Kaew ở Lào. Vào thời vua Rama đệ tam, người Kaloeng định cư ở Đông Bắc Thái Lan, đặc biệt, những người nhập cư tại Ban Phrachong để di chuyển dọc theo suối Bang, nhánh của sông Khong. Mục đích của nghiên cứu này nhằm vào ý thức dân tộc của Kaloeng Ban Phrachong thông qua nghi lễ Yao Liang Phi. Phát hiện cho thấy Kaloeng Ban Phrachong là một nhóm thiểu số đến định cư giữa các bộ lạc khác như Lào, Phu –Tai, Yo và So. Tuy nhiên, họ tin rằng nguyên nhân của căn bệnh là siêu nhiên được bảo vệ bởi Mor –Yao, những người chữa bệnh dân gian. Việc chữa bệnh được gọi là Yao như một loại nghi lễ của Kalong. Mor-Yaohad tham gia nghi lễ hàng năm “Liang Phi” (nuôi dưỡng tinh thần) với một học viên của bộ lạc khác trước khi chữa khỏi cho bệnh nhân Kaloeng. Nghi lễ này xác định rằng tâm thức dân tộc Kaloeng cũng như khay trầu, trang phục Mor-Yao cũng là bản sắc của người Kaloeng. Nghiên cứu này phản ánh sự tồn tại và mối quan hệ giữa Kaloeng với siêu nhiên.

Từ khóa

#Ethnic consciousness #Kaloeng #Yao liang phi

Tài liệu tham khảo

[1] Kottak, Conrad Phillip (1994), Anthropology:the exploration of human diversity, New York : McGraw – Hill. [2] Piyaporn Wamasing(1995), Ethnic Consciousness of Lao Phueun, M.A. Thesis Silpakorn University. [3] Rungnapa Brahmwong (2001), Ethnicity of a Chinese Catholic Community through matuary rites: Case study Catholic Catholic Community in Baan Bangnok – Khuek Bangkok Khuek district amphur Bangkonthee Samutsongkhram province, M.A. thesis,Silpakorn University. [4] Surat Warangkarat (1987), Kaloeng Ban Bau, Sakon Nakhon:Sakon Nakhon teacher colleage. [5] Surachai Chinnabutr (2011), Sacred Power Transmission and the Network of Phu Thai Folk Healers in Tambon Nonyang, Nongsung District, Mudahan Province Manusya, Journal of Humanities 19. Bangkok:Chulalongkorn University. [6] Suwit Theerasasawat and Narong Upan (1997), Communities and Family Changes in Isan:A case study of the Kaloeng people in Mukdahan Province, Khon Kaen: Khon Kaen University. [7] Tisapong Areeluck (1985), A Phonological description of the Kaloeng Language at Baan Dong Ma Fai, Sakon Nakhon, M.A. Thesis Mahidol University. [8] Victor, T (1970), “Colour Classification in Ndembu Ritual” Anthropological Approaches to Thestudy of Religion, United States of America:Tavistck Publications.