CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 77-82 - 2020

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ rõ cơ sở lý luận và thực tiễn mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới việc phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Đại học Tân Trào. Kết quả phân thích số liệu cho thấy yếu tố gây ảnh hưởng cao nhất là tính tích cực hoạt động của sinh viên; Năng lực giảng dạy, năng lực tổ chức hoạt động trài nghiệm của giáo viên. Các yếu tố khác như cơ sở vật chất, tài liệu học tập; thời gian; sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục…cũng có ảnh hưởng ở mức độ ít hơn.

Từ khóa

#Influencing factors #Experimental activities #Organizational capacity #Students #Tan Trao University.

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Education and Training (2018), General Educational curriculum, Experimental activities and Experimental professional guidance, Hanoi. 2. Development strategy project of Tan Trao University in the period of 2018 - 2025 with an orientation to 2030. 3. Tran Khanh Duc (2014), Education and human resource development in the twenty-first century, Vietnamese Educational Publishing House. 4. Ha My Hanh (2016), Developing social activities capacity for students of pedagogical universities in the Northern mountainous region in training under credit institution, Thai Nguyen University Publishing House. 5. Circular No. 32/2018 / TT-BGDĐT, December 26th , 2018 of the Minister of the Ministry of Education and Training on the promulgation of the general education curriculum ”.