ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM

Linh Phan Trong Hoang

[ACS] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407.

[APA7] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[APA6] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[APA5] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL.

[ABNT] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[BibTeX] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[Chicago] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[CSE] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. doi:10.51453/2354-1431/2020/407

[Havard] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[IEEE] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/407.

[MLA] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn MLA:

APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. doi:10.51453/2354-1431/2020/407.

[MLA7] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407

[Vancouver] Trích dẫn "ỨNG DỤNG THI PHÁP HỌC CỦA M.M. BAKHTIN TRONG NGHIÊN CỨU – PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM TỪ CẤP ĐỘ KHÁI NIỆM" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). APPLICATION OF M.M. BAKHTIN’S POETICS IN LITERARY RESEARCH - CRITICISM IN VIETNAM  FROM CONCEPTUAL LEVEL. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/407