ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 90-97 - 2020
Tuan Vu Van1
1Đại học Luật Hà Nội

Tóm tắt

Mô hình lớp học đảo ngược có thể được xem là một trong những mô hình lớp học đáp ứng được nhu cầu của người dạy và người học trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình bán thực nghiệm đối với 60 sinh viên đang theo học tiếng Anh chuyên ngành pháp lý, chia làm nhóm quan sát và nhóm thực nghiệm. Kết quả đã chỉ ra rằng sinh viên trải nghiệm trong lớp học đảo ngược đạt được hiệu quả ưu việt hơn so với lớp truyền thống. Trên cơ sở đó đề xuất ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học tiếng Anh pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ khóa

#reversed classroom #experimental class #traditional group #legal English

Tài liệu tham khảo

1. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flipping for mastery. Educational Leadership, 71(4), 24-29. http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec13/vol71/num04/Flipping-for-Mastery.aspx 2. Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. 120th ASEE Annual Conference & Exposition. Atlanta: GA. 30, 1-18. Mull B. (2012). Flipped learning: A response to five common criticisms. https://novemberlearning.com/wp-content/uploads/2012/10/flipped-learning-a-response-to-five-common-criticisms.pdf 4. Milman, N. (2012). The flipped classroom strategy: what is it and how can it be used? Distance Learning, 9(3), 85-87. https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA305660562&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=15474712&p=AONE&sw=w 5. Toto, R., & Nguyen, H. (2009). Flipping the work design in an industrial engineering course. ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. San Antonio, TX 6. Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12–17. Retrieve from https://eric.ed.gov/?id=EJ982840 7. Goodwin, B. & Miller, K. (2013). Evidence on Flipped Classrooms Is Still Coming In. Educational Leadership, 70(6), 78-80. Retrieved from http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Evidence-on-Flipped-Classrooms-Is-Still-Coming-In.aspx. 8. Bergmann, J. & Waddell, D. (2012). To flip or not to flip? Learning and Leading with Technology, 39(8), 6-7. 9. Kellinger, J. J. (2012). The flipside: Concerns about the “New literacies” paths educators might take. The Educational Forum, 76(4), 524-536. https://doi.org/10.1080/00131725.2012.708102 10. Herreid, F. C. & Schiller, A. N. (2013). Case Studies and the Flipped Classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62-66. https://www.aacu.org/sites/default/files/files/PKAL_regional/CRWG-SPEE-REF-01.pdf 11. Springen, K. (2013). Flipping the Classroom: A revolutionary approach to learning presents some pros and cons. School Library Journal, 59(4)23. https://www.slj.com/?detailStory=flipping-the-classroom-a-revolutionary-approach-to-learning-presents-some-pros-and-cons 12. Kordyban, R., & Kinash, S. (2013). No more flying on auto pilot: The flipped classroom. Education Technology Solutions, 56, 54-56. https://pure.bond.edu.au/ws/portalfiles/portal/27949682/No_more_flying_on_autopilot_The_flipped_classroom.pdf 13. Lafee, S. (2013). Flipped learning. The Education Digest, 13-18. https://espforuniversityprep.weebly.com/uploads/2/8/8/6/28861675/flipped_learning_lafree_2013.pdf