ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Nguyễn Hà Thanh1, Tạ Việt Hưng2, Nguyễn Trung Kiên2
2Bộ môn - Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Quân y 103

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm một số chỉ số tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân (BN) lọc máu chu kỳ (LMCK). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 89 BN LMCK điều trị tại Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 6/2021 - 3/2022. Kết quả: Giá trị trung bình các chỉ số bạch cầu, tiểu cầu đều trong giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học. Tỷ lệ BN tăng số lượng bạch cầu và giảm số lượng bạch cầu lần lượt là 2,2% và 3,4%. Có tới 18% BN giảm số lượng tiểu cầu và chỉ có 1,1% BN tăng số lượng tiểu cầu. Giá trị trung bình các chỉ số RBC, HGB, HCT thấp hơn giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học với tỷ lệ thiếu máu lên tới 94,4%. Đa số BN thiếu máu mức độ vừa (69,1%). Tỷ lệ thiếu máu nhẹ chiếm 20,2%; thiếu máu nặng 10,7%. Tỷ lệ thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc chỉ chiếm 10,7%, còn lại là thiếu máu bình sắc, kích thước hồng cầu bình thường. Không BN nào thiếu máu hồng cầu to. Kết luận: Ở BN LMCK, thiếu máu là thường gặp (chủ yếu là thiếu máu mức độ vừa, hồng cầu bình sắc, kích thước bình thường). Đa số chỉ số bạch cầu và tiểu cầu trong giới hạn bình thường theo khoảng tham chiếu sinh học.

Từ khóa

#Tế bào máu ngoại vi #Chỉ số NLR #Chỉ số PLR #Thiếu máu #Lọc máu chu kỳ

Tài liệu tham khảo

Hill Nathan R., Fatoba Samuel T., Oke Jason L., et al. (2016). Global prevalence of chronic kidney disease - A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE; 11(7): e0158765. Chávez Valencia V., Orizaga de la Cruz C., Mejía Rodríguez O., et al. (2017). Inflammation in hemodialysis and their correlation with neutrophillymphocyte ratio and platelet- lymphocyte ratio. Nefrologia; 37(5): 554-556. Fang Yi, He Weichun (2020). Anemia in chronic kidney disease, in chronic kidney disease: Diagnosis and treatment. Yang Junwei & He Weichun, Editors. Springer Singapore: 123-139. Nguyễn Thị Hiền Hạnh (2015). Nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Thạc sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. Trịnh Văn Tài (2021). Nghiên cứu chỉ số neutrophil/lymphocyte và platelet/pymphocyte máu ngoại vi ở bệnh nhân bệnh thận mạn có chỉ định ghép thận. Luận văn Thạc sĩ Y học. Học viện Quân y. Zhao W.M., Tao S.M., Liu G.L. (2020). Neutrophil-to-lymphocyte ratio in relation to the risk of all-cause mortality and cardiovascular events in patients with chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Ren Fail; 42(1): 1059-1066. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Duy Tiến (2015). Nghiên cứu tình trạng thiếu máu và thiếu sắt ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai. Đề tài cấp cơ sở, Bệnh viện Bạch Mai. Locham Satinderjit, Mathlouthi Asma, Dakour-Aridi Hanaa, et al. (2020). Association between severe anemia and outcomes of hemodialysis vascular access. Annals of Vascular Surgery; 62: 295-303. Nguyễn Văn Tuấn, Trần Thị Anh Thơ (2021). Khảo sát đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối LMCK. Tạp chí Y học Việt Nam; 503(2).