ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thái Sơn1, Bùi Thị Thanh Nga1, Hoàng Xuân Quảng1

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định đặc điểm kháng kháng sinh và mô tả sự thay đổi MIC với colistin của vi khuẩn A. baumannii phân lập tại Bệnh viện Quân y 103 từ năm 2019 - 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 410 chủng A. baumannii gây bệnh phân lập được trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả: A. baumannii có tỷ lệ kháng > 75% với 13/15 kháng sinh được thử nghiệm, colistin có tỷ lệ kháng thấp nhất (11,73%). A. baumannii có xu hướng tăng tỷ lệ kháng với hầu hết kháng sinh. Tỷ lệ kháng với colistin giảm dần qua các năm. Tỷ lệ kháng của A. baumannii ở bệnh phẩm đường hô hấp cao hơn bệnh phẩm máu, ở Khoa Hồi sức cao hơn Khoa Truyền nhiễm. Giá trị MIC của vi khuẩn A. baumannii với colistin phân bố trong khoảng ≤ 16 µg/mL, giá trị MIC chủ yếu nằm trong khoảng từ 0,125 - 0,5 µg/mL. Kết luận: A. baumannii có tỷ lệ kháng cao với hầu hết kháng sinh, chỉ còn colistin có tỷ lệ kháng thấp. Khoảng giá trị MIC chủ yếu của A. baumannii với colistin còn thấp (0,125 - 0,5 µg/mL).

Từ khóa

#Kháng kháng sinh #Colistin #Acinetobacter baumannii