ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VIÊM RUỘT THỪA CẤP CÓ BIẾN CHỨNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY

Nguyễn Minh Hải1
1s:0:"";

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh của viêm ruột thừa cấp (VRTC) có biến chứng và xác định dấu hiệu có giá trị nhất trong chẩn đoán biến chứng VRTC trên cắt lớp vi tính (CLVT) đa dãy. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu 83 bệnh nhân (BN) đau bụng cấp, theo dõi VRTC có biến chứng, được chụp CLVT và phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103 từ 9/2021 - 8/2022. Kết quả: Dấu hiệu khuyết thuốc khu trú gặp nhiều nhất (37%), khí ngoài lòng và sỏi ngoài lòng chỉ gặp 1 BN (1,4%), áp xe ruột thừa gặp 2,7%, đám quánh ruột thừa gặp 11%. Dấu hiệu khuyết thuốc khu trú có độ nhạy 92%, độ đặc hiệu 91,7% trong chẩn đoán biến chứng, trong khi các dấu hiệu còn lại có độ đặc hiệu cao, nhưng độ nhạy thấp. Kết luận: Khuyết thuốc khu trú trên CLVT đa dãy là dấu hiệu có giá trị nhất trong phân biệt VRTC có biến chứng hay không.

Từ khóa

#Viêm ruột thừa cấp #Biến chứng viêm ruột thừa cấp #Cắt lớp vi tính

Tài liệu tham khảo