Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình


[ACS] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Đánh Giá Mối Liên Quan Giữa Kích Thước Bàn Tay Với Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình . https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50.

[APA7] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn APA7:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[APA6] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn APA6:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[APA5] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn APA5:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[BibTeX] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[Chicago] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[CSE] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . doi:10.56535/jmpm.v47i6.50

[Havard] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn Havard:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[IEEE] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình ”, doi: 10.56535/jmpm.v47i6.50.

[MLA] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn MLA:

Đánh Giá Mối Liên Quan Giữa Kích Thước Bàn Tay Với Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình . doi:10.56535/jmpm.v47i6.50.

[MLA7] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Đánh Giá Mối Liên Quan Giữa Kích Thước Bàn Tay Với Kích Thước Chi Trên, Chiều Cao Đứng và Cân Nặng Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược Thái Bình .” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50

[Vancouver] Trích dẫn "Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình " theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Đánh giá mối liên quan giữa kích thước bàn tay với kích thước chi trên, chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình . (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.50