Phương pháp casscf caspt2 là gì? Các công bố khoa học về Phương pháp casscf caspt2

Phương pháp CAS-SCF (Complete Active Space Self Consistent Field) và CASPT2 (Complete Active Space Second Order Perturbation Theory) là hai phương pháp tính toán lượng tử trong lĩnh vực hóa học lý thuyết.

CAS-SCF được sử dụng để tính toán trạng thái cơ bản của các hệ thống phức tạp, trong đó các hạt tự do trong hệ thống được chỉ định làm một phần hoặc toàn bộ "không gian hoạt động hoàn toàn" (CAS). Phương pháp này xây dựng một hàm sóng đại diện cho các trạng thái điện tử của hệ thống sử dụng một tập hợp hạt điện tử trong CAS và tối ưu hóa năng lượng của hàm sóng thông qua thuật toán tự phối tử (self-consistent field).

CASPT2 là một phương pháp cải tiến của CAS-SCF, trong đó phương pháp perturbation theory thứ hai (PT2) được áp dụng cho việc lượng tử hóa các hiệu ứng tương tác giữa các hạt điện tử trong CAS và các hạt điện tử ngoài CAS. Phương pháp này hiệu quả hơn trong việc tính toán các trạng thái điện tử có tính chất cộng hưởng mạnh.

Cả hai phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu các hệ thống phức tạp như chất cấu trúc hữu cơ, vật liệu và các quá trình phản ứng hóa học.
Để hiểu chi tiết hơn về phương pháp CAS-SCF và CASPT2, chúng ta cần hiểu về thuật toán và cơ sở lý thuyết đằng sau chúng.

CAS-SCF (Complete Active Space Self Consistent Field):
CAS-SCF là một phương pháp tính toán lượng tử thông qua tổng hợp các hợp thức tuyến tính của trạng thái cơ bản đa electron. Phương pháp này khai thác tính chất của nguyên lý hóa sau khi chúng ta xác định được hàm sóng cơ bản bằng cách tăng cường độ chính xác của thành phần ao (atomic orbital). CAS-SCF xây dựng một không gian hoạt động hoàn toàn (CAS) bằng cách chọn tập hợp các công thức tuyến tính của trạng thái tưởng (nghĩa là trạng thái có năng lượng thấp nhất trong CAS), và tối ưu hóa năng lượng và hàm sóng của CAS thông qua quá trình tự phối tử. Điều này được thực hiện bằng cách tối ưu hóa các hệ số của các hơi trong CAS để tạo ra hàm sóng dẫn. Phương pháp CAS-SCF có khả năng mô phỏng các hiệu ứng cộng hưởng mạnh và trạng thái hóa lý.

CASPT2 (Complete Active Space Second Order Perturbation Theory):
CASPT2 là một phương pháp cải tiến của CAS-SCF bằng cách áp dụng perturbation theory thứ hai (PT2) cho các hệ thống phức tạp. PT2 được sử dụng để tính toán hiệu ứng tương tác giữa các hạt điện tử trong CAS và các hạt điện tử ngoài CAS. Điều này làm tăng tính chính xác của CASPT2 trong việc xác định các trạng thái có tính cộng hưởng mạnh. Phương pháp này tính toán năng lượng liên định thứ hai, là sự khác biệt giữa năng lượng của CAS dẫn và trạng thái thực tế của hệ thống. CASPT2 cũng có khả năng tính toán các động lực và thuộc tính liên quan đến phản ứng hóa học.

Cả CAS-SCF và CASPT2 được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu các hệ thống phức tạp như các hợp chất hữu cơ, vật liệu và quá trình phản ứng hóa học. Sự kết hợp giữa hiệu suất tính toán và độ chính xác của các phương pháp này đã mở ra nhiều cánh cửa cho việc hiểu sâu hơn về cấu trúc và tính chất của các hệ thống hóa học.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "phương pháp casscf caspt2":

Endovascular Treatment of a Traumatic Axillary Artery Rupture Using the Dual Bull's-Eye Technique
Annals of Vascular Surgery - Tập 69 - Trang 447.e17-447.e21 - 2020
Carmen González Canga, Sara Busto Suárez, Lino Antonio Camblor Santervás, Florentino Vega García, Amer Zanabili Al-Sibbai, Francisco Álvarez Marcos, Manuel Alonso Pérez
Caso clínico mujer de 74 años diabética con fiebre y dolor en hipocondrio derecho
Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado - Tập 8 - Trang 3433-3436 - 2002
C. Pigrau Serrallach
pH sensitive nano layered double hydroxides reduce the hematotoxicity and enhance the anticancer efficacy of etoposide on non-small cell lung cancer
Acta Biomaterialia - Tập 29 - Trang 320-332 - 2016
Rongrong Zhu, Qingxiu Wang, Yanjing Zhu, Zhaoqi Wang, Haixia Zhang, Bin Wu, Xianzheng Wu, Shilong Wang
The adsorption of I2 on Ni{100} studied by AES, LEED and thermal desorption
Vacuum - Tập 31 - Trang 411-415 - 1981
Robert G Jones, DP Woodruff
Thin film characterization using a mechanical properties microprobe
Thin Solid Films - Tập 153 - Trang 185-196 - 1987
W.C. Oliver, C.J. McHargue, S.J. Zinkle
Limit analysis of cracked structures by mathematical programming and finite element technique
Computational Mechanics - Tập 24 - Trang 319-333 - 1999
A. M. Yan, H. Nguyen-Dang
Limit analysis of cracked structures using mathematical programming and finite element method is presented. This direct algorithm is based on a proposition of the modified Markov variational principle. The obtained upper bound formula is applicable with any kinematic admissible finite elements. The regularization of plastic dissipation function is performed to overcome the indetermination of the objective gradient in the rigid region and to realize a smooth transition of the objective function between the plastified and non-plastified regions. In order to simulate the singularity of crack-tip strain field for an ideal plastic model, the separate-point degenerated finite elements are used around the crack tips. This improves the precision of limit solutions. Numerical results of plane and axisymmetric cracked structures are extensively compared with analytic ones. The application of limit analysis in fracture mechanics is illustrated by an example.
Zur Geschichte des Halbgruppenbegriffs
Historia Mathematica - Tập 19 - Trang 40-59 - 1992
Karl H Hofmann
Contributions for Programming and Implementing an Evaluation Instrument of the Swimming Technique Correctness
Procedia - Social and Behavioral Sciences - Tập 180 - Trang 1283-1288 - 2015
Liliana Mihăilescu, Nicoleta Simona Dubiţ
Toxic and mutagenic effects of carcinogens on the mitochondria of Saccharomyces cerevisiae
Zeitschrift für Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre - Tập 174 - Trang 39-46 - 1979
Valgardur Egilsson, Ivor H. Evans, David Wilkie
Nineteen haploid yeast (Saccharomyces cerevisiae) strains were used to assess the relative growth inhibitory potencies on fermentable vs. non-fermentable media of a collection of carcinogenic and noncarcinogenic chemicals. The majority of carcinogens were distinctly more potent on the non-fermentable (glycerol) medium, where mitochondrial function is required for growth, than on the fermentable medium, where it is not. The anti-mitochondrial selectivity indicated by these growth tests was much slighter for the non-carcinogens. Similarly most carcinogens induced the cytoplasmic petite mutation whereas the non-carcinogens did not. Five carcinogens which were tested impaired the development of cytochromes aa 3 and b in glucose cultures. Six carcinogens, when tested, inhibited growth on three fermentable sugars, the utilisation of which requires mitochondrial function. Out of five carcinogens which were examined, four suppressed the surface-dependent phenomenon of flocculence in a flocculating strain of yeast, at concentrations primarily affecting the mitochondrial system; the fifth had a similar but less pronounced effect.
Volume contents
Letters in Mathematical Physics - Tập 57 - Trang 283-284 - 2001
Tổng số: 2,920,771   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 292078