Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis

Nguyen Duc Nhan, Hoang Thi Thuy Duong, Dau Thu Huong, Everett E. Mayers

[ACS] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053.

[APA7] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[APA6] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[APA5] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis.

[ABNT] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. DOI:https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[BibTeX] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[Chicago] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[CSE] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. doi:10.38203/jiem.022.3.0053

[Havard] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[IEEE] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis”, doi: 10.38203/jiem.022.3.0053.

[MLA] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis. doi:10.38203/jiem.022.3.0053.

[MLA7] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Extended Environmental Kuznets Curve in Asia-Pacific Countries: An Empirical Analysis.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053

[Vancouver] Trích dẫn "Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Extended environmental Kuznets curve in Asia-Pacific countries: an empirical analysis. https://doi.org/10.38203/jiem.022.3.0053