Danh sách cơ quan, đơn vị nghiên cứu

Số bài báo: 213        Tổng số trích dẫn: 55        H-Index: 5        i10-Index: 5
Số bài báo: 29        Tổng số trích dẫn: 11        H-Index: 1        i10-Index: 1
Số bài báo: 29        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Số bài báo: 26        Tổng số trích dẫn: 22        H-Index: 2        i10-Index: 2
Số bài báo: 18        Tổng số trích dẫn: 11        H-Index: 1        i10-Index: 1
Số bài báo: 17        Tổng số trích dẫn: 11        H-Index: 1        i10-Index: 1
Quốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 15        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Tên viết tắt: UET-VNUQuốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 101        Tổng số trích dẫn: 218        H-Index: 7        i10-Index: 6
Số bài báo: 184        Tổng số trích dẫn: 16        H-Index: 2        i10-Index: 0
Tên viết tắt: TMUQuốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 14        Tổng số trích dẫn: 3        H-Index: 1        i10-Index: 0
Tổng số: 625   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 63

Lọc danh sách 

Quốc gia