Danh sách cơ quan, đơn vị nghiên cứu

Số bài báo: 3        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Số bài báo: 1        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Số bài báo: 2        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Quốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 2        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Quốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 9        Tổng số trích dẫn: 2        H-Index: 1        i10-Index: 0
Số bài báo: 2        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Tên viết tắt: HUAFQuốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 7        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Quốc gia: Việt Nam
Số bài báo: 1        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Số bài báo: 1        Tổng số trích dẫn: 0        H-Index: 0        i10-Index: 0
Số bài báo: 29        Tổng số trích dẫn: 11        H-Index: 1        i10-Index: 1
Tổng số: 647   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 65