TUYÊN QUANG VỚI VIỆC TẠO ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐẢM BẢO AN NINH CHO ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÁCH MẠNG LÀO HOẠT ĐỘNG TẠI XÃ MĨ BẰNG (HUYỆN YÊN SƠN) TỪ NĂM 1950 - 1952.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 104-109 - 2020

Tóm tắt

Tuyên Quang là một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Tuyên Quang luôn được coi là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang trở thành căn cứ cách mạng chính yếu của Đảng, ngoài ra cũng là nơi bảo vệ an toàn cho đoàn đại biểu cách mạng Lào trong thời gian sống và hoạt động tại Việt Nam.

Từ khóa

#Tuyen Quang #Resistance against the French #revolutionary base

Tài liệu tham khảo

1. Provincial Party Executive Committee Tuyen Quang (2001), History of Tuyen Quang province Party Committee, National Political Publishing House, Hanoi.. 2. Yen Son District Party Committee (2014) Yen Son District Party Committee History, Su That Publishing House, Hanoi. 3. Party Committee of My Bang Commune (2017), History of the Party Committee of My Bang Commune (Period 1945-2015) 4. Tuyen Quang Museum (2014), Profile 02 / LLBSDT-BT Lao revolutionary relic in Lang Ngoi village, Da Ban, My Bang commune, Yen Son, Tuyen Quang (2nd time). 5. Quan Van Dung (2009), Tuyen Quang, the resistance capital, Ethnic Culture Publishing House, Hanoi. 6. Archives of Tuyen Quang police (2005), Chronicle of the People's Police of Tuyen Quang 1945-1954 7. Vietnamese Military History Institute - Ministry of Defense (2014) History of Vietnamese Military Thought - Volume IV, National Political Publishing House.