PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021

Nguyễn Cẩm Vân, Đàm Thị Lâm, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Tuấn Quang

[ACS] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206.

[APA7] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[APA6] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[APA5] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021.

[ABNT] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[BibTeX] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[Chicago] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[CSE] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. doi:10.56535/jmpm.v47i9.206

[Havard] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[IEEE] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021”, doi: 10.56535/jmpm.v47i9.206.

[MLA] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn MLA:

PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. doi:10.56535/jmpm.v47i9.206.

[MLA7] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206

[Vancouver] Trích dẫn "PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG                                            TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i9.206