PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2021

Nguyễn Cẩm Vân1, Đàm Thị Lâm2, Nguyễn Minh Thông1, Nguyễn Tuấn Quang1
2Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích cơ cấu và phân tích theo phân loại ABC/VEN danh mục thuốc (DMT) sử dụng tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu DMT sử dụng tại Bệnh viện từ ngày 01/01 - 31/12/2021. Kết quả: DMT sử dụng tại Bệnh viện năm 2021 có tổng giá trị > 98,5 tỷ đồng. Thuốc hóa dược chiếm 89,29% về số khoản mục và 99,06% về giá trị. Thuốc sản xuất trong nước chiếm 48,91% về số khoản mục và 38,37% về giá trị. Thuốc biệt dược gốc chiếm tỷ lệ 16,71% về số khoản mục và 23,81% về giá trị. Thuốc đơn thành phần chiếm 82,93% về số khoản mục và 77,72% về giá trị. Thuốc đường uống chiếm 48,18% về số khoản mục và 29,55% về giá trị. Các thuốc nhóm A, B, C chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương ứng là 15,38%, 19,98%, 64,64% và 79,82%, 15,15%, 5,03%. Các thuốc nhóm V, E, N chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương ứng là 14,04%, 62,47%, 23,49% và 15,81%, 69,99%, 14,20%. Các thuốc nhóm I, II, III chiếm tỷ lệ về số khoản mục và giá trị tương ứng là 27,12%, 57,99%, 14,89% và 83,21%, 15,28%, 1,51%. Kết luận: Phân tích được cơ cấu và phân tích theo phân loại ABC/VEN DMT sử dụng tại BVĐK tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Từ khóa

#Danh mục thuốc #Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu tham khảo