NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ BÁO KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN II - III

Nguyễn Hồng Thăng1, Bùi Vinh Quang2, Phạm Lâm Sơn3

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố dự báo kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng (UTVMH) giai đoạn II - III bằng Cisplatin liều hàng tuần phối hợp với xạ trị điều biến liều. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 68 bệnh nhân (BN) UTVMH giai đoạn II - III. BN thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn được điều trị bằng phác đồ: Hóa xạ trị (HXT) đồng thời bằng Cisplatin liều 40 mg/m2 da cơ thể hàng tuần kết hợp xạ trị điều biến liều, có hoặc không có hóa chất bổ trợ. Kết quả: Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình trong nghiên cứu: 34,4 ± 9,15 tháng. Tỷ lệ sống thêm toàn bộ: 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng lần lượt là 97%, 91,1% và 88%. Kết luận: Gián đoạn HXT là yếu tố tiên lượng cho thời gian sống thêm toàn bộ. Thể tích u và lượng EBV trước điều trị có sự khác biệt, tuy vậy chúng không phải là yếu tố tiên lượng kết quả điều trị trong nghiên cứu này.

Từ khóa

#ung thư vòm mũi họng #yếu tố tiên lượng #sống thêm toàn bộ #Xạ trị điều biến liều #Hóa xạ trị

Tài liệu tham khảo