CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022

Ngô Lê Hoàng Giang

[ACS] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295.

[APA7] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[APA6] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[APA5] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022.

[ABNT] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[BibTeX] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[Chicago] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[CSE] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. doi:10.56535/jmpm.v48i4.295

[Havard] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[IEEE] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022”, doi: 10.56535/jmpm.v48i4.295.

[MLA] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA:

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. doi:10.56535/jmpm.v48i4.295.

[MLA7] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295

[Vancouver] Trích dẫn "CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH  TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.295