CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU MỔ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH NĂM 2022

Ngô Lê Hoàng Giang1
1Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc chăm sóc người bệnh (NB) sau mổ không đơn thuần chỉ gồm chăm sóc vết mổ, hỗ trợ NB phục hồi vận động mà NB cần được chăm sóc toàn diện hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống (CLCS). Mục tiêu: Khảo sát CLCS sau mổ của NB tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) Bệnh viện (BV) Đa khoa Trà Vinh từ tháng 4 - 6/2022 và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 334 NB, 72 giờ sau mổ đang điều trị tại Khoa CTCH, BV Đa khoa Trà Vinh trong thời gian nghiên cứu. Tiêu chí chọn mẫu được điều tra viên trực tiếp thu thập thông tin bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp thông qua bộ câu hỏi soạn sẵn. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi SF-36 so sánh CLCS ở các nhóm NB khác nhau. Kết quả: Điểm trung bình CLCS NB sau mổ theo thang đo SF-36 là 49,82 ± 12,31. Tỷ lệ NB có điểm CLCS tốt 0,9%, trung bình 95,8% và kém 3,3%. Điểm CLCS về hoạt động thể lực và chức năng vận động có điểm trung bình thấp nhất lần lượt là 50,09 ± 21,44 và 37,58 ± 35,5. Nghiên cứu chưa tìm thấy yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến CLCS NB tại Khoa CTCH. Kết luận: Cần phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cũng như sự quan tâm, động viên hơn nữa đến NB sau mổ nhằm cải thiện CLCS của NB sau mổ.

Từ khóa

#Chất lượng cuộc sống #Người bệnh #Sau mổ #Chấn thương chỉnh hình

Tài liệu tham khảo

Karl-Åke Jansson và Fredrik Granath (2011). Health-related quality of life (EQ-5D) before and after orthopedic surgery. Acta orthopaedica; 82(1): 82-89. Bộ Y tế (2021). Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Lê Văn Cường và Hoàng Quốc Việt (2017). Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau cắt thanh quản toàn phần. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. Đức Thành Nguyễn (2020). Đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú sau phẫu thuật. Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital. Thị Thùy Dương Nguyễn, Văn Thành Vũ và Đỗ Thị Hòa 2019. Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh sau phẫu thuật cắt túi mật do sỏi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2017. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2(2): 60-67. P. A. Stark, P. S. Myles and J. A. Burke (2013). Development and psychometric evaluation of a postoperative quality of recovery score: The QoR-15. Anesthesiology; 118(6): 1332-1340.