ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ MẠNG CỦA SINH VIÊN NHÌN TỪ BÌNH DIỆN CẤU TRÚC (QUA MỘT SỖ DIỄN ĐÀN)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 83-89 - 2020
Mai Huong Bui Thi1, Quynh Hoa Nguyen Thi1, Hong Chuyen Nguyen Thi1

Tóm tắt

Bài báo dựa trên các lí luận liên quan đến phương ngữ xã hội và ngôn ngữ mạng; sinh viên và bối cảnh văn hoá để tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ mạng của sinh viên (SV) từ bình diện cấu trúc ở các khía cạnh như: tiếng lóng, chêm xen ngôn ngữ thứ hai trong tương tác, kết cấu mới. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận định: Ngôn ngữ mạng của SV trên bình diện cấu trúc thể hiện sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ và sự vận động của thời đại được thể hiện qua ngôn ngữ của sinh viên. 

Từ khóa

#social network language #students #structure dimension #forum.

Tài liệu tham khảo

1. Fasold Ralph, The Sociolinguistics of Society, Oxford – Brasil, Blackwell Ltd, 1990. 2. Nguyen Van Khang, Social Linguistics, Education Publishing House, Hanoi, 2012. 3. Nguyen Van Khang, Language in social networks , Hong Duc Publishing House, 2019. 4 National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law on Higher Education, National Assembly of the 13th Socialist Republic of Vietnam, Term XIII, in the 3rd session, 2012 5. Nguyễn Sanh Phúc, English Vietnamese dictionary, Dong Nai Publishing House , 1995. 6. Do Huu Chau, General Linguistics - Pragmatics (Volume 2), Education Publishing House, Hanoi, 2001. 7. Huu Dat, Culture and language of communication of the Vietnamese, Culture - Information Publishing House, Hanoi, 2000. 8. Bui Minh Toan , Word in communication, Education Publishing House, Hanoi, 1999. 9. Gumperz, J. J., Language in Social Groups, Standford: Standford University Press, 1971. 10. Labov, W., The Study of Language in its Social Context, Studium Generale, 23:30- 87, 1970. 11. Language data: https://www.facebook.com/sinhvienfanpage; https://www.facebook.com/KenhSV.vn; https://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn; https://www.facebook.com/vnu.ulis;https://www.facebook.com/Đoàn-thanh-niên-Hội-sinh-viên-trường-Đại-học-Tân-Trào; https://www.facebook.com/honghotsinhvien