ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Bùi Thị Thanh Nga1, Nguyễn Thái Sơn1, Hoàng Xuân Quảng1, Nguyễn Hùng Cường1

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định đặc điểm và diễn biến phân bố của vi khuẩn A. baumannii tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2019 - 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên 410 chủng A. baumannii gây bệnh phân lập được trong giai đoạn nghiên cứu. Kết quả: A. baumannii phân lập được nhiều nhất ở nhóm   ≥ 60 tuổi (59,03%) và tăng dần qua các năm; nam giới chiếm chủ yếu (74,15%) và tăng theo thời gian; Khoa Hồi sức phân lập được nhiều vi khuẩn này nhất (67,80%), số lượng phân lập tại đây cũng tăng dần qua các năm, A. baumannii phân lập được chủ yếu từ bệnh phẩm hô hấp (81,95%), phân bố ở bệnh phẩm này cũng tăng qua các năm. Kết luận: A. baumannii phân lập được chủ yếu ở nhóm người bệnh cao tuổi, nam giới chiếm chủ yếu, Khoa Hồi sức phân lập được nhiều vi khuẩn này nhất, chủ yếu phân lập được ở bệnh phẩm đường hô hấp; phân bố A. baumannii ở các nhóm này đều tăng dần qua các năm.

Từ khóa

#Acinetobacter baumannii #Nhiễm khuẩn bệnh viện

Tài liệu tham khảo

Bùi Khắc Hậu (2007). Nhiễm trùng bệnh viện. Nhà xuất bản Y học. Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Cát Đông, Đặng Công Hân (2019). Khảo sát tỷ lệ phân lập và đề kháng kháng sinh của A. baumannii tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2017 - 2018. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh; 23: 138-143. Ngô Thị Hồng Phương và CS (2013). Tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii phát hiện được tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; 47: 112-118. Phạm Duy Thái (2015). Một số đặc tính của các chủng A. baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen NDM-1 kháng carbapenem. Luận văn Thạc sĩ Vi sinh vật. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Thị Huyền (2017). Đặc điểm kháng kháng sinh của các chủng A. baumannii phân lập tại Thái Nguyên. Tạp chí Y Dược học Quân sự; 2: 40-44. Jarvis W.R. (2003). Benchmarking for prevention: the Centers for Disease Control and Prevention's National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system experience. Infection; 31 Suppl 2: 44-48. Pandey R., Mishra S.K., Shrestha A. (2021). Characterisation of ESKAPE pathogens with special reference to multidrug resistance and biofilm production in a Nepalese Hospital. Infect Drug Resist; 14: 2201-2212. Clark N.M., Zhanel G.G., Lynch J.P. (2016). Emergence of antimicrobial resistance among Acinetobacter species: a global threat. Curr Opin Crit Care; 22(5): 491-499. Lưu Thị Vũ Nga (2021). Một số gen mã hóa carbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng carbapenem của A. baumannii tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.